راهنمای ثبت فرم میکس

برای ثبت فرم میکس می توانید ضرایب مورد نظر را انتخاب نمایید.سپس در بخش شرط های انتخاب شده دو بخش وجود دارد:

تکی ها: که برای ثبت فرم تکی کاربرد دارد و عدد داخل پرانتز به معنی این است که می توان 4 فرم تکی را با مبلغ یکسان همزمان ثبت کرد.بدین منظور در کنار تکی ها مبلغ را وارد نمایید که مبلغ کل فرم های بالا همان مبلغ خواهد شد.همچنین می توانید مبالغ متفاوتی برای فرم هایتان ثبت کنید که با وارد کردن مبلغ هر فرم در کنار بازی مربوطه و ثبت فرم کلیه ی فرم های تکی را یکجا ثبت نمایید.

میکس:

در زیر بازی ها به جز مورد تکی ها بقیه ی موارد مربوط به ثبت فرم میکس می باشد.برای درک بیشتر در مورد ثبت فرم میکس به تصویر زیر توجه کنید: (در اینجا برای مثال 4 ضریب بازی های مختلف را انتخاب کرده ایم.)

 

موارد مربوط به ثبت فرم میکس توضیح داده می شود:

۲ تایی ها:

تمام حالت هایی دوتایی از چهار بازی انتخاب شده را به صورت سیستم برای شما ثبت میکند. به زبان ساده تر در این حالت برای شما ۶ شرط میکس مجزا بسته میشود که هر کدام از دو بازی تشکیل شده اند. نکته مهم این است که هیچکدام از این فرم ها مشابه دیگری نیستند و هر کدام منحصر بفرد هستند.

۳ تایی ها:

تمام حالت های سه تایی از چهار بازی انتخاب شده را به صورت سیستم برای شما ثبت میکند. به زبان ساده تر در این حالت برای شما ۴ شرط میکس مجزا بسته میشود که هر کدام از سه بازی تشکیل شده اند. نکته مهم این است که هیچکدام از این فرم ها مشابه دیگری نیستند و هر کدام منحصر بفرد هستند.

۴ تایی ها:

در این حالت یک فرم میکس متشکل از چهار انتخاب شما ثبت میشود. در واقع این گزینه همان میکس معمولی است که اکثر کاربران با آن آشنا هستند.